30 p.5 p.5 p.5 Mary A GIBBS Matilda GIBBS Emily GIBBS John H GIBBS Sarah GIBBS Frederick GIBBS Charles GIBBS Mary E GIBBS Thomas GIBBS Patience GIBBS Zachariah GIBBS Mary DOWLING James GIBBS Elizabeth GIBBS Thomas GIBBS William GIBBS Thomas GIBBS Sophia WILLIAMS Ada M WILLIAMS Sophia DOWLING Charles WILLIAMS Annie DOWLING Frederick DOWLING Sidney DOWLING Henry DOWLING James DOWLING Eleanor DOWLING Charles DOWLING George DOWLING Sarah A BARRETT William DOWLING